familiestatuut

Het familiestatuut

Hoe je concrete afspraken maakt en conflicten voorkomt

Wil je de betrokkenheid van familieleden bij het bedrijf vergroten? En wil je niet dat meningsverschillen of spanning uitmonden in conflicten?

Het familiebedrijf is gegroeid en complexer geworden en je wilt niet dat de continuïteit in het geding komt. Je wilt dat de spelregels in relatie tot het familiebedrijf duidelijk zijn.

Dat doe je het liefst voor problemen zich voordoen. Want stel dat je als DGA plotseling komt te overlijden? Kan het familiebedrijf dan nog voortbestaan? Of minder drastisch maar wel belangrijk. Welke afspraken zijn er als het gaat om bedrijfsopvolging? Wie krijgt er dan meer of minder zeggenschap? En hoe belangrijk is de familienaam?

Ondersteuning familiestatuut

Intentieverklaring

Je wilt belangrijke onderwerpen op het raakvlak van familie en familiebedrijf bespreken en vastleggen.

Niet in een juridisch document, maar als een intentieverklaring waarin je terugvindt wat jullie hebben afgesproken. Daar kan je elkaar op aanspreken. Het wordt tijd voor het opstellen van een familiestatuut. 

De accountant en de fiscalist adviseren het familiebedrijf over rechtsvorm keuzes en advisering daar omheen. 

En kijken naar ondernemingsvermogen en privévermogen maar betrekken andere familieleden hier niet bij.

Ze helpen je ook niet met het beter en makkelijker communiceren binnen de familie.

adviseur familiestatuut

Ervaren familiebedrijfadviseur

Daarvoor moet je bij een ervaren familiebedrijf adviseur zijn.

Die door zijn objectieve blik “van buiten” kan helpen om gedragsregels en beleidsvoornemens vast te leggen.

Dan hoef je niet wakker te liggen dat zaken niet goed voor elkaar zijn. Want dan heb je belangrijke onderwerpen besproken en gedragsregels met elkaar bepaald.

Neem contact met mij op
Begeleiding bij opstellen familiestatuut
Begeleiding en advies familiestatuut

Hoe werkt het?

Mariëlle Companjen heeft meer dan 13 jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven. Zowel in de rol van familielid als buitenstaander binnen het familiebedrijf. Je kunt rekenen op een pragmatische en no-nonsense aanpak. Met de poten in de klei. Dit zijn de stappen die we zetten bij het opstellen van een familiestatuut:

  • Startbijeenkomst
  • Vervolg bijeenkomsten waarin over verschillende onderwerpen wordt gesproken. Denk aan eigendom en zeggenschap, toetreding, uittreding, de overlegstructuur, hoe om te gaan met conflicten en financiële aangelegenheden.
  • Feedback ronde na iedere uitwerking;
  • Slotbijeenkomst waarin familiestatuut definitief wordt gemaakt en ondertekend

Elke stap in het proces kent een eigen werkvorm

Veelgestelde vragen over het familiestatuut

Waarom een familiestatuut?

✓ Om de gewenste relaties met het familiebedrijf vast te leggen. Zodat voor alle familieleden duidelijk is wat hun rechten zijn en wat er van hen wordt verwacht ten aanzien van het familiebedrijf.
✓ Jullie maken afspraken met elkaar en leggen vast hoe je nu en in de toekomst handelt in te verwachten situaties en onvoorziene gebeurtenissen.
✓ Om een basis te leggen voor een harmonieuze band tussen familie en familiebedrijf.
✓ Om heikele kwesties niet onbesproken te laten.
✓ Om rolonduidelijkheid en rolverwarring te voorkomen.
✓ Een familiestatuut zorgt voor duidelijkheid en heldere communicatie.

Wat leg je vast in een familiestatuut?

✓ Een familiestatuut kent vaak bepalingen over eigendom en zeggenschap van het bedrijf, over de toetreding en uittreding van familieleden en van personen daarbuiten, over de beloning van familieleden en andere financiële aangelegenheden, over de communicatiestructuur en overlegprocedures.
✓ Familiewaarden, identiteit, visie en missie.
✓ Eigendomsafspraken.
✓ De procedure voor het aanstellen van directieleden.
✓ Wie vervult welke functie binnen het bedrijf?
✓ Het dividendbeleid.
✓ De procedure voor de bedrijfsopvolging.
✓ De wijze van voorbereiden van de opvolgende generatie (denk aan de verantwoordelijkheid voor het familievermogen).
✓ Hoe wordt de waarde van het bedrijf bepaald?
✓ De afspraken bij echtscheiding familieleden.
✓ De afspraken bij wegvallen directieleden.
✓ Bestuursstructuur en gevolgen bij uittreding familieleden.

Is een familiestatuut juridisch bindend?

Het is belangrijk om voor de totstandkoming van het familiestatuut na te denken over de wenselijkheid van juridische binding. Wanneer je wilt dat een familiestatuut en de afspraken daarin juridisch bindend zijn, spreek je dat van tevoren met elkaar af en leg je dat vast in het familiestatuut.