Familieberaad

Familieberaad met inzet van een extern adviseur

Versterk familierelaties en waarborg de contuïniteit van het familiebedrijf op de lange termijn!

Een familieberaad van een ondernemende familie met een familiebedrijf is een bijeenkomst waarbij de familieleden samenkomen om te praten over de toekomst van het familiebedrijf en de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf. Dit familieberaad wordt preventief ingepland om te zorgen dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. De grootste valkuil voor een familiebedrijf is het gevoel dat het wel goedkomt. 


Vaak gaat dit ook goed ... totdat blijkt dat dit niet voldoende is. Het familiebedrijf krijgt te maken met tegenslag en uitdagingen. Wanneer er is dan niet goed is nagedacht over strategie, verdeling van vermogen, de betrokkenheid van familieleden en opvolging en leiderschap dan is het gevolg: ruzie, conflict &verkeerde verwachtingen. Daardoor ontstaan er niet alleen verstoorde werkrelaties maar ook verstoorde familierelaties.


Dit wil je hoe dan ook voorkomen.

Familieberaad

Besef je wel wat dit je kost?

"Dat gezellige kopje koffie bij je ouders is verleden tijd, de zakelijke spanningen verstoren de familiebijeenkomsten"

"Die aardige oom blijkt minder aardig te zijn nu er geen duidelijke zakelijke afspraken te zijn, hoe ga je hier nu mee om"

De informele sfeer die eerst zo fijn was keert zich tegen je eigen familie. Zonde.

Dit soort conflicten moeten voorkomen worden. Uit respect voor het familiebedrijf, je familie, de medewerkers en de mensen die je liefhebt.

Goede afspraken & duidelijke communicatie zijn een must!

Dit ondervang je met een familieberaad.

familie-beraad

Het familieberaad

Een familieberaad van een ondernemende familie met een familiebedrijf is een bijeenkomst waarbij de familieleden samenkomen om te praten over de toekomst van het familiebedrijf en de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf.


Het doel van dit familieberaad is om de familierelaties te versterken en de continuïteit van het bedrijf op lange termijn te waarborgen.


Het is belangrijk dat er open en eerlijk wordt gecommuniceerd over de verwachtingen en doelstellingen van elke familiegenoot met betrekking tot het bedrijf.

Familieberaad

Externe begeleiding

Een familieberaad van een ondernemende familie met een familiebedrijf kan worden begeleid door een externe adviseur, zoals een familiebedrijf adviseur.

Dit kan helpen om de communicatie te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de beslissingen die worden genomen in het belang zijn van zowel de familie als het bedrijf.

Door vooraf belangrijke familieaangelegenheden in de familieraad te bespreken, processen of beleid met elkaar te formuleren, wordt voorkomen dat het op een later moment, als de emoties hoog oplopen, gaat schuren.

Marielle Companjen

Mariëlle Companjen

Marielle Companjen helpt ondersteunt familiebedrijven het invullen van het familieberaad. Ik verzorg de begeleiding van het proces en zorg dat het familieberaad gestructureerd en productief verloopt.

Ik heb meer dan 13 jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven.

Zowel in de rol van familielid als buitenstaander binnen het familiebedrijf. Je kunt rekenen op een pragmatische en no-nonsense aanpak. Met de poten in de klei.

Concreet: wat gaan we doen?

1. Identificeren van de behoefte

Als eerste identificeren we de exacte behoefte aan een familieberaad. Waarom is een familieberaad noodzakelijk? Dit kan zijn wanneer er sprake is van conflicten, bijvoorbeeld in de familie of bij het familiebedrijf, of wanneer er belangrijke beslissingen moeten worden genomen die de hele familie beïnvloeden.

2. De rol van de externe begeleider

We kijken naar de invulling van mijn rol als extern adviseur. Ik ben er om het proces te begeleiden en te zorgen het familieberaad gestructureerd verloopt. We stemmen de verwachtingen uiteraard af.

3. Wie nemen er deel?

We bekijken wie er moet worden uitgenodigd voor het familieberaad. Dit kunnen alle familieleden zijn of alleen diegenen die direct betrokken zijn bij het probleem dat moet worden opgelost. Zorg ervoor dat alle deelnemers openstaan voor het proces en bereid zijn om te communiceren en samen te werken.

4. Opstellen van een agenda

We stellen een agenda samen met de belangrijkste onderwerpen die tijdens het familieberaad moeten worden besproken. Dit helpt om het gesprek georganiseerd te houden en ervoor te zorgen dat alle belangrijke onderwerpen aan bod komen.

5. Het familieberaad

Tijdens het familieberaad delen alle deelnemers hun standpunten en luisteren naar elkaar. Als procesbegeleider zal ik helpen om het gesprek te structureren en te begeleiden, zodat alle onderwerpen worden besproken en er tot gezamenlijke besluitvorming kan worden gekomen.

6. Follow-up

Tijdens het familieberaad moeten er vervolgstappen worden ondernomen om eventuele afspraken die zijn gemaakt, te implementeren en om te zorgen dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Het kan ook nuttig zijn om regelmatig terug te komen op de besproken onderwerpen om te zien of er nog verdere actie nodig is.

Wat wordt er besproken tijdens het familieberaad

Uiteraard varieert dit per familieberaad. Maar voorbeelden van zaken die behandeld en besproken kunnen worden zijn:

  • Implementatie van het familiestatuut: Als er sprake is van een familiestatuut kan het deze tijdens het familieberaad besproken, geïmplementeerd of herzien worden (waar nodig)
  • Wijzen op verplichtingen en verantwoording: tijdens het familieberaad kunnen de regels en afspraken uit het familiestatuut besproken worden zodat iedereen zich opnieuw bewust is van verantwoordelijkheden & verplichtingen.
  • Bedrijfsprestaties: De financiële prestaties van het bedrijf worden besproken en er wordt gekeken naar de trends en de verwachtingen voor de toekomst.
  • Opvolging en leiderschap: De opvolging en het leiderschap van het bedrijf worden besproken, inclusief wie de volgende CEO zal worden en hoe de familieleden betrokken zullen blijven bij het bedrijf.
  • Eigendomsstructuur: De eigendomsstructuur van het bedrijf wordt besproken, inclusief de verdeling van aandelen en de rol van de familie in de eigendom van het bedrijf.
  • Familierelaties: Er wordt gekeken naar hoe het familiebedrijf de familierelaties kan beïnvloeden en hoe deze relaties kunnen worden onderhouden en versterkt.
  • Communicatie en transparantie: Er wordt gekeken naar hoe de communicatie tussen de familieleden kan worden verbeterd en hoe er meer transparantie kan worden gecreëerd rond de bedrijfsactiviteiten.
  • Actieplan en follow-up: Er wordt een actieplan opgesteld om eventuele beslissingen of acties die voortkomen uit het familieberaad te implementeren. Er wordt ook besproken hoe de familieleden in de toekomst bij elkaar kunnen komen om de voortgang te bespreken.
  • Afsluiting: Een korte samenvatting en bedankje van de facilitator, waarbij eventuele vervolgstappen worden bevestigd en de familieleden worden aangemoedigd om in contact te blijven en open te communiceren.

Wil je kennismaken?

Neem direct contact op
Binnen 24 uur reactie